Tattoo of the Day

Tattoo by Dmitriy Samohin.

Tattoo of the Day

Tattoo by Den.

Tattoo of the Day

  Tattoo by Oleg Turyanskiy.